مَن

قبل تر ها اینجا پر بود از حرف هاى من درباره خودم.
اما حالا به این نتیجه رسیده ام که کسى که مرا مى خواند احتیاجى ندارد به اینکه من را از زبان خودم بفهمد.
که بهترین نوع شناختن آدما، شناختنشان از روى فکرهایشان است. نه حرفهایى که راجع به خودشان مى زنند..!

Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan