ببر دستتو توى تقویم و باز، از اون روز هاى قشنگش بیار...

من امسال یه چیزى راجع به خودم کشف کردم، اونم اینکه من وقتى احساس موفقیت میکنم که دیگران از من تعریف کنن! نه اینکه واقعن موفق شده باشم. میخام تو این سالى که یک ساعت و سى و خورده اى دیقست شروع شده، سعى کنم این باگمو رفع کنم. میخام رضایت دیگران راجع به خودم -که بعضن باعث شده تلاش کردنو رها کنم و به همون تعریف و تمجید بسنده کنم- کمتر برام مهم باشه
من نمیدونم سال دیگه این موقع، قراره چه اتفاقایى رو رقم زده باشم، قراره چه اتفاقایى برام افتاده باشن. قراره کیا همراهم مونده باشن. فک کردن به موقعیتایى که سال دیگه اینموقع ممکنه توشون قرار داشته باشم برام ترسناکه. و حتا باعث میشه بغضم بگیره. همونطور که تو این یه ساعت گرفت. واسه همین تموم سعیم اینه که به ش فک نکنم. مث یه سوپِر هیرو با تمام قوا برم جلو، و ببینم چى پیش میاد


And then she'd say;
"It's okay
I got lost on the way
But I'm a supergirl
And supergirls don't cry"
And then she'd say:
"It's alright
I got home late last night
But I'm a supergirl
And supergirls just fly..." =)✨
[The Moonwalker] [چهارشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۳۸ ق.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan