#54 - گوشه اى از سخنان "ب"!

ربطى به این نداره که زنى یا مرد، دخترى یا پسر.

باید محکم بود.

باید جنگنده بود.

باید شخصیت مردونه داشت. شخصیت هرماینى گرنجر رو.

همون که با اینکه عاشق بود، با اینکه عشقش داشت از دستش میرفت اما... یه لحظه عم نلرزید از پاى قولش. وایساد. وایساد و جنگید و پیروز شد...

*مث هرماینى باشید. فقط اینجوریه که پیروز میشید...

[The Moonwalker] [شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۱۵ ب.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan