#126 - اصلاً انگار ما با دل تنگ زاده ایم... دلمان براى هر چیز کوچک چقدر تنگ است...

واژه یونانی برای "بازگشت" nastos است. Algos به معنای "رنج" است. در نتیجه nostalgia یعنی رنج ناشی از آرزوی ناکام مانده ی بازگشت... 
انگلیسی ها می گویند homesickness یا در آلمانی Heimweh. این اما،مفهوم مهم را فقط به عنصر مکان فرو می کاهد. نوستالژی به درد بی خبری ، به ندانستن می ماند.تو از من دوری و نمیدانم بر تو چه گذشته...
یک سال گذشته از آن روزهایى که با هم میخندیدیم... با هم گریه میکردیم... با هم از تمام باورهایمان دفاع میکردیم... حالا... حالا من این سر شهرم و تو آن سر شهر؛ سهممان از هم فقط یک صفحه ى چت شده؛ که نصف جملاتش حرف از دلتنگى میزند و نصف دیگر، دوستت دارم هاى از ته دل...
میگویند وقتى چیزى را دارى قدرش را نمیدانى تا وقتى از دستش بدهى...
من میدانستم چه دارم؛ اما هیچوقت فکر نمیکردم از دستش بدهم...!
... امان از این حس غریبانه دلتنگى...!
[سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۳۶ ق.ظ]
Designed By Aylar          Script writing by Erfan Powered by Bayan